Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van je herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd
 2. Consument: jij. Je bent een natuurlijke persoon. Je handelt niet in de uitoefening van je beroep of bedrijf. En je gaat een overeenkomst op afstand aan met mij (de ondernemer);
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Wie ben ik?

Mijn bedrijf heet Studio Linda Zwart. Verder kun je me tegenkomen met de labels Geloven in Beeld en #plantjevanstof.

Je kunt me bereiken via info@lindazwart.nl en +31 (0)6 441 922 58. Mijn KVK-nummer is: 595 487 54.

Artikel 3 – Waarover gaan deze Winkelvoorwaarden?

 1. Deze Winkelvoorwaarden gaan over het kopen van producten in mijn Webwinkel. Deze Winkelvoorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op producten en diensten die je op een andere manier (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) van mij afneemt.
 2. Soms zijn naast deze Winkelvoorwaarden ook Productvoorwaarden van toepassing. Deze Productvoorwaarden zet ik bij het product. Als de Productvoorwaarden en de Winkelvoorwaarden met elkaar in strijd zijn, gelden de Productvoorwaarden.
 3. Als een Winkel- of Productvoorwaarde niet meer geldig is (bijvoorbeeld door een wetswijziging of een uitspraak van de rechter) dan bedenken we samen een nieuwe voorwaarde die zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke voorwaarde benadert.
 4. Natuurlijk kan niet alles in deze Winkelvoorwaarden staan. En misschien zijn sommige voorwaarden wat onduidelijk. Dan handelen we ‘naar de geest’ van deze Winkelvoorwaarden. Dit geldt ook voor de Productvoorwaarden.

Artikel 4 – De producten in mijn webwinkel

 1. Ik beschrijf de producten in mijn webwinkel zo goed en volledig mogelijk. Zo kun je een goede keus maken.
 2. Als onderdeel van de beschrijving zie je in mijn webwinkel ook foto’s van de producten. Die zijn zoveel mogelijk waarheidsgetrouw. Ik kan helaas niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van mijn producten.
 3. De beschrijvingen (in woord en beeld) van mijn producten zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn voor een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Vergissen is menselijk. Als ik een vergissing of fout maak in de beschrijvingen (in woord en beeld), dan ben ik daar niet aan gebonden.
 5. Sommige producten zijn alleen tijdelijk verkrijgbaar, hebben een tijdelijke (aanbiedings)prijs, of zijn alleen onder bepaalde voorwaarden verkrijgbaar. Als dat zo is, zet ik het bij het product.
 6. Het aanbod aan producten in mijn webwinkel is vrijblijvend. Dat betekent dat ik het mag wijzigen en aanpassen.
 7. Bij elk aanbod in mijn webwinkel zet ik voldoende informatie, zodat je goed kunt weten wat je rechten en verplichtingen zijn als je een product koopt. Je kunt dan denken aan:
  • de prijs (inclusief BTW);
  • de verzendkosten;
  • hoe het koopproces verloopt;
  • of het herroepingsrecht van toepassing is.

Artikel 5 – Een product in mijn webwinkel kopen

 1. Als je iets in mijn webwinkel koopt, dan sluiten we een koopovereenkomst. Daarmee verplicht je je tot het betalen van het product.
 2. Je kunt het product op twee manieren betalen:
  • vooraf (bijvoorbeeld met iDeal)
  • achteraf (bijvoorbeeld met Klarna of betalen op rekening)
 3. Als je voor vooraf betalen kiest, gaat de koopovereenkomst niet eerder in dan wanneer jij betaald hebt.
 4. Zodra de koopovereenkomst ingaat, stuur ik je een e-mail met de bevestiging van je aankoop. Zolang ik die bevestiging niet heb verstuurd, kun jij de koop nog annuleren.
 5. Als je kiest voor achteraf betalen, kan ik (binnen wettelijke kaders) controleren of je aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, ook kan ik andere feiten en factoren controleren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Als ik op grond van dit onderzoek denk dat het niet verstandig is om de koopovereenkomst aan te gaan, dan mag ik de bestelling annuleren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden. Dat mag ik in dit geval ook doen nadat ik al een bevestiging van je aankoop heb verstuurd.
 6. Voor elke koopovereenkomst geldt dat ik deze mag annuleren als er onvoldoende producten beschikbaar zijn. Dat mag ik ook doen nadat ik al een bevestiging van je aankoop heb verstuurd.

Artikel 6 – Als je het product toch niet wilt

 1. Je hebt een zicht- of bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door de bezorgdienst bij jou is bezorgd of bij degene die jou vervangt of vertegenwoordigt (bijvoorbeeld je buren, als je niet thuis bent).
 2. Tijdens deze zicht- of bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen zo ver uitpakken dat je kunt beoordelen of je het wilt houden.
 3. Als je het product toch niet wilt, mag je het product terugsturen. Daarvoor stuur je mij binnen de zicht- of bedenktermijn van 14 dagen een e-mail. Ik vertel je dan waar je het product naartoe moet sturen en hoe je dat moet doen.
 4. Als je een product in de zicht- of bedenktijd wilt terugsturen, dan moet het:
  • ongebruikt zijn, of in elk geval geen gebruikssporen hebben
  • zorgvuldig verpakt zijn in de originele verpakking, inclusief het beschermingsmateriaal en de verzendverpakking
 5. Je moet het product terugsturen binnen 14 dagen nadat je bij mij hebt aangegeven dat je het product toch niet wilt. Soms heeft de post vertraging, daarom moet je dit kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending.
 6. Als je een product terugstuurt, doe je dat op eigen kosten.
 7. Zodra ik het product heb ontvangen, betaal ik je de kosten van de aankoop uiterlijk binnen 14 dagen terug. Dat doe ik via dezelfde betaalmethode als jij hebt gebruikt, tenzij we per e-mail iets anders afspreken.
 8. Het kan voorkomen dat je het product wel hebt teruggestuurd, maar dat ik het niet heb ontvangen binnen 14 dagen nadat je bij mij hebt aangegeven dat je het product niet wilt. In dat geval moet je met een verzendbewijs kunnen aantonen dat je het product hebt teruggestuurd.
 9. Als je niet aan een van de voorwaarden 1 tot en met 5 van dit artikel voldoet, dan is de koop een feit. Dat geldt dus uitdrukkelijk ook als het product gebruikt is of niet zorgvuldig verpakt is teruggestuurd, dit ter beoordeling door mij.
 10. Als je een product naar mij terugstuurt, terwijl je niet aan een van de voorwaarden 1 tot en met 5 voldoet, stel ik je daar per e-mail van op de hoogte. Als je dat wilt, kan ik het product opnieuw naar je toesturen. Daarvoor moet je vooraf verzend- en administratiekosten betalen.

Artikel 7 – Wanneer is er geen zicht- of bedenktermijn?

 1. In de volgende gevallen heb je geen zicht- of bedenktermijn. Je kunt de producten in deze gevallen niet terugsturen:
  • als ik een product speciaal voor jou heb gemaakt, aangepast en/of gepersonaliseerd
  • als het product duidelijk persoonlijk van aard is
  • als het product door zijn aard niet kan worden teruggezonden
  • als het product snel kan bederven of verouderen
  • als de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop ik geen invloed heb
  • voor losse kranten en tijdschriften
  • voor audio-, video- en beeldopnamen en computersoftware waarvan je de verzegeling hebt verbroken of die je van mijn downloadplatform hebt gedownload.
  • voor hygiënische producten waarvan je de verzegeling hebt verbroken
 2. Voor de duidelijkheid, maar ten overvloede, geef ik bij het product aan wanneer er geen zicht- of bedenktermijn is. Aan het ontbreken van deze aanduiding kun je geen rechten ontlenen.

Artikel 8 – De prijs

 1. De prijzen van de producten in mijn webwinkel zijn inclusief BTW
 2. De prijs van het product op het moment dat jij een bestelling plaatst, is de prijs die jij moet betalen (eventueel aangevuld met verzendkosten)
 3. Voorwaarde 1 van dit artikel geldt niet voor prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 4. Ik mag de prijzen van de producten in mijn webwinkel tussentijds aanpassen.
 5. Je kunt geen rechten ontlenen aan een prijs die inmiddels is aangepast.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, type- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-, type- en zetfouten aanvaard ik geen aansprakelijkheid. Bij druk-, type- en zetfouten ben ik niet verplicht om het product volgens de foutieve prijs te leveren. Een en ander geldt ook voor foutieve prijzen als gevolg van storingen en fouten in de software van mijn webwinkel.

———————-

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.